zhù | 之六切
祭主贊詞者。从示从人口。一曰从兌省。《易》曰:“兌爲口爲巫。”。

清代 段玉裁《說文解字注》

祭主贊䛐者。从示。从儿口。
此以三字㑹意。謂以人口交神也。
一曰从兌省。易曰。兌爲口、爲巫。
此字形之別說也。凡一曰。有言義者。有言形者。有言聲者。引易者、說卦文。兌爲口舌、爲巫。故祝从兌省。此可證虙羲先倉頡製字矣。凡引經傳。有證義者。有證形者。有證聲者。此引易證形也。之六切。三部。
comments powered by Disqus