jiānɡ | 子良切
苽蔣也。从艸將聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𤓰也。
各本作𤓰蔣也。此蔣𤓰也之誤倒耳。今依御覽正。蜀都賦曰。攢蔣叢蒲。
从艸。將聲。
子良切。十部。
comments powered by Disqus