wěi | 韋委切
𤺉
口咼也。从疒爲聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

口咼也。
口部曰。咼、口戾不正也。此亦曡韵爲訓。
从𤕫。爲聲。
韋委切。古音在十七部。
comments powered by Disqus