shān | 失廉切
有熱瘧。从疒占聲。《春秋傳》曰:“齊侯疥,遂痁。”

清代 段玉裁《說文解字注》

有𤍽瘧。
有𤍠無寒之瘧也。
从𤕫。占聲。
失廉切。七部。
春秋傳曰。齊矦疥。遂痁。
左傳昭二十年文。按梁元帝及袁狎、顔之推欲改疥爲痎。所謂無事而自擾也。陸氏德明旣辨之矣。
comments powered by Disqus