piān | 匹連切
半枯也。从疒扁聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

半枯也。
尙書大傳。禹其跳。湯扁。其跳者、踦也。鄭注云。其、發聲也。踦、步足不能相過也。扁者、枯也。注言湯體半小扁枯。按扁卽㾫字之叚借。㾫之言偏也。
从𤕫。扁聲。
匹連切。十一部。
comments powered by Disqus