è | 烏盍切
𤸱
跛病也。从疒盍聲。讀若脅,又讀若掩。

清代 段玉裁《說文解字注》

跛病也。
廣韵曰。𤸱、短氣也。此今義也。
从𤕫。盇聲。讀若脅。又讀若掩。
烏盍切。八部。
comments powered by Disqus