duò | 丁可切
馬病也。从疒多聲。《詩》曰:“痑痑駱馬。”

清代 段玉裁《說文解字注》

馬病也。从𤕫。多聲。
丁可切。十七部。
詩曰。痑痑駱馬。
小雅四牡曰。嘽嘽駱馬。口部旣偁之。訓喘息皃。與毛傳合矣。此復偁作痑痑。訓馬病。其爲三家詩無疑也。單聲之字古多轉入弟十七部。此其異字異音之故。漢書大人賦。衍曼流爛。痑以陸離。史記痑作壇。
comments powered by Disqus