duó | 徒活切
馬脛瘍也。从疒兌聲。一曰將傷。

清代 段玉裁《說文解字注》

馬脛瘍也。
痬廣韵作傷。
从𤕫。兌聲。
徒活切。十五部。
一曰將傷。
將疑當作捋。捋痥曡韵。小徐本作持。
comments powered by Disqus