què | 苦江切
𡉉
幬帳之象。从𠔼;㞢,其飾也。

清代 段玉裁《說文解字注》

𢅂帳之象。
巾部曰。𢅂、襌帳也。帳、張也。
从𠔼。
幬帳所以覆也。
㞢其飾也。
帳必有飾。凡弢𡔷右皆像垂飾。苦江切。按古音在三部。殳部㱿从殳、?聲。凡???字从㱿聲。
comments powered by Disqus