luó | 魯何切
以絲罟鳥也。从网从維。古者芒氏初作羅。

清代 段玉裁《說文解字注》

㠯絲罟鳥也。
釋器。鳥罟謂之羅。王風傳曰。鳥網爲羅。
从网。从維。
會意。魯何切。十七部。或作罹。俗異用。
古者芒氏初作羅。
葢出世本作篇。
comments powered by Disqus