rèn | 而振切
枕巾也。从巾刃聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

枕巾也。
葢加枕以藉首爲易污也。今俗所謂枕頭衣。廣雅亦曰。㠴、巾也。
从巾。刃聲。
而振切。十二部。亦作𢂻。
comments powered by Disqus