sàn | 所八切
帬也。一曰帗也。一曰婦人脅衣。从巾戔聲。讀若末殺之殺。

清代 段玉裁《說文解字注》

帬也。
衣部褿下曰。帴也。
一曰帗也。
帗、一幅巾也。
一曰婦人脅衣。
釋名所謂心衣。小徐作脅巾。
从巾。戔聲。讀若末殺之殺。
末殺、亦見漢書谷永傳。服虔注左傳作末𥻦。皆卽水部之瀎㳚。拭滅皃也。今京師有此語。所八切。古音十四十五部合韵。
comments powered by Disqus