wéi | 洧悲切
在㫄曰帷。从巾隹聲。
AD
𠥛

𠥛

古文帷。

清代 段玉裁《說文解字注》

在旁曰帷。
周禮注同。釋名曰。帷、圍也。所以自障圍也。
从巾。隹聲。
洧悲切。十五部。
古文帷。
鍇曰。从匚象周帀。
comments powered by Disqus