qiú | 巨鳩切
茮樧實裏如表者。从艸求聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

榝茮實裹如𧚍也。
依爾雅音義正誤。𧚍莍同音也。郭云。莍、萸子聚生成房皃詩箋作捄。釋木。櫟其實梂。皆卽莍字也。
从艸。求聲。
巨鳩切。三部求卽裘之古文。亦㑹意也
comments powered by Disqus