zhuó | 鄒滑切
艸初生出地皃。从艸出聲。《詩》曰:“彼茁者葭。”

清代 段玉裁《說文解字注》

艸初生地皃。从艸出。
依韵㑹所引。鄒滑切。十五部。言㑹意以包形聲也。
詩曰。彼茁者葭。
召南文。毛曰。茁、出也。按也當爲皃之譌。
comments powered by Disqus