pèi | 蒲妹切
大帶佩也。从人从凡从巾。佩必有巾,巾謂之飾。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:今俗别作珮,非是。

清代 段玉裁《說文解字注》

大帶佩也。
大帶佩者、謂佩必系於大帶也。古者有大帶、有革帶。佩系於革帶。不在大帶。何以言大帶佩也。革帶統於大帶也。許於糸部之紳、革部之鞶皆曰大帶。實則紳爲大帶、鞶爲革帶也。佩者、內則左右佩用是。
从人凡巾。
从人者、人所以利用也。从凡者、所謂無所不佩也。从巾者、其一耑也。蒲妹切。古音在一部。俗作珮。
佩必有巾。故从巾。
故字依韵會補。巾部之𢁥帥也。說从巾之意。
巾謂之飾。
巾部曰。飾、㕞也。又部曰。㕞、飾也。飾拭古今字。巾以飾物。故謂之飾。禮經詳帨。左氏偁率巾者、冣切於用者也。故倉頡製佩帶二文皆箸巾。
comments powered by Disqus