jīnɡ | 戶耕切
枝柱也。从艸巠聲。 

清代 段玉裁《說文解字注》

艸木榦也。
依玉篇所引。此言艸而兼言木。今本作枝柱。考字林作枝主。謂爲衆枝之主也。葢或用字林改說文。而主又譌柱。
从艸。巠聲。
戸耕切。十一部。
comments powered by Disqus