ào | 五到切
倨也。从人敖聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

倨也。
按此當與下倨不遜也連屬。仡篆當與健倞二篆相屬。葢此部經傳寫旣久失其舊者多矣。古多假敖爲傲。女部又出嫯字。侮㑥也。
从人。敖聲。
五到切。二部。
comments powered by Disqus