yàn | 於業切
大也。从人奄聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

大也。
與𡘹義略同。𡘹大有餘也。其音當亦同。
从人。𡘹聲。
於業切。八部。廣韵於驗切。
comments powered by Disqus