pénɡ | 步崩切
輔也。从人朋聲。讀若陪位。

清代 段玉裁《說文解字注》

輔也。
周禮士師。掌士之八成。七曰爲邦朋。注曰。朋黨相阿。使政不平者。故書朋作傰。鄭司農讀爲朋友之朋。按管子亦曰。練之以散羣傰署。皆卽倗字也。鳥部朋下曰。鳳飛、羣鳥從以萬數。故以爲朋黨字。葢朋黨字正作倗。而朋其假借字。然許云讀若陪。則似有別矣。
从人。朋聲。
步崩切。六部。
讀若陪位。
讀若陪者、之蒸合韵冣近也。
comments powered by Disqus