bìn | 必刃切
導也。从人賓聲。
AD
擯

儐或从手。

清代 段玉裁《說文解字注》

導也。
導者、導引也。周禮與儀注曰。出接賓曰擯。聘禮。𨜮爲上擯。大夫爲承擯。士爲紹擯。注曰。擯謂主國之君所使出接賓者也。士冠禮。擯者請期。注曰。擯者、有司佐禮者。在主人曰擯。按擯經典多作擯。史記作賓。廉蘭列傳。設九賓於廷是也。○聘禮。賓用束錦儐勞者。又儐之如初。又儐之兩馬束錦。又無儐。凡言儐者九。鄭曰。上於下曰禮。敵者曰儐。上於下曰禮、謂如主國之禮聘賓是也。敵者曰儐、謂如儐勞者、儐歸饔餼者等是也。鄭據禮經字作儐。是以周禮司儀賓亦如之、賓使者如初之儀皆云賓當爲儐。易賓爲儐。取賓禮相待之義。非擯相之義也。然則合二禮訂之。擯相字當从手。賓禮字當从人。許儐擯合而一。云導也。與二禮及鄭說不合。劉昌宗說聘禮儐與擯同。雖本許。而令學者惑矣。今禮經石本版本於此九儐字內錯出擯字。非是。○又毛詩絲衣釋賓尸也。有司徹賓尸。經典釋文古本皆作賓。又無必刃反之音。而唐宋石本版本賓儐錯出。要之古無作儐尸者。此學者所當知也。○小雅。儐爾籩豆。傳曰。儐、陳也。
从人。賓聲。
必刃切。十二部。
儐或从手。
今經典作擯相字多從此。莊子徐無鬼注曰。擯、棄也。此義之窮則變也。擯之言屛也。
comments powered by Disqus