pīnɡ | 普丁切
使也。从人甹聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

俠也。
丂部曰。甹、俠也。三輔謂輕財者爲甹。然則俜甹音義皆同。
从人。甹聲。
普丁切。十一部。韵會作从人甹、甹亦聲。
comments powered by Disqus