rén | 如林切
符也。从人壬聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𠈃也。
按上文云𠈃、養也。此云任、𠈃也。二篆不相屬者、𠈃之本義尙書所謂𠈃抱。任之訓𠈃則𠈃引伸之義。如今言𠈃舉是也。周禮。五家爲比。使之相𠈃。注云。𠈃猶任也。又孝友睦婣任恤。注云。任、信於友道也。引伸之凡儋何曰任。小雅。我任我輦。我車我牛。傳云。任者、輦者、車者、牛者。四云者者皆謂人也。邶風傳。任、大也。卽釋詁之壬、大也。
从人。壬聲。
如林切。七部。
comments powered by Disqus