zōnɡ | 子紅切
青齊沇冀謂木細枝曰葼。从艸㚇聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

靑齊兗冀謂木細枝曰葼。
見方言。引傳曰。慈母之怒子也。雖折葼笞之。其惠存焉。
从艸。㚇聲。
子紅切。九部。
comments powered by Disqus