sāo | 鮮遭切
𠋺
𠋺,驕也。从人蚤聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𠋺、
此複舉字之未𠜂者。
驕也。
馬高六尺爲驕。借爲倨傲之偁。
从人。蚤聲。
蘇遭切。古音在三部。
comments powered by Disqus