kòu | 苦候切
務也。从人句聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

佝瞀也。
各本作務也二字。小徐作覆也。皆誤。今正。佝瞀也三字爲句。佝音寇。瞀音茂。疊韵字。二字多有或體。子部㝅下作㝅瞀。荀𨜮儒效作溝瞀。漢五行志作區霿。又作傋霿。楚辭九辨作怐愗。玉篇引作佝愗。應劭注漢書作瞉霿。郭景純注山海經作穀瞀。其音同。其義皆謂愚蒙也。山海經注穀字葢有誤。
从人。句聲。
苦𠋫切。四部。
comments powered by Disqus