suō | 素何切
醉舞皃。从人差聲。《詩》曰:“屢舞傞傞。”

清代 段玉裁《說文解字注》

醉舞皃。
小雅賓之初筵曰。𡝤舞傞傞。傳曰。傞傞、不止也。
从人。𢀩聲。
素何切。十七部。
comments powered by Disqus