zhāo | 市招切
廟佋穆。父爲佋,南面。子爲穆,北面。从人召聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

廟佋穆。父爲佋南面。子爲穆北面。从人。召聲。
市招切。按此篆雖經典釋文時偁之。然必晉人所竄入。晉人以凡昭字可易爲曜。而昭穆不可易也。乃讀爲上招切。且又製此篆竄入說文。使天下皆作此。是猶漢人改蘭臺漆書以合己也。且生曰父、曰母。死曰𦒱、曰妣。考妣則字當从鬼、人示也。从人何居。當刪去。
comments powered by Disqus