yǔn | 于敏切
茇也。茅根也。从艸均聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

茇也。茅根也。
荺見釋艸。荺者、茇也。茇者、艸根也文相承。顧廣圻曰。依許君所說。是爾雅本云荺、茇、荄根。郭誤茇爲茭。遂以荺茭爲一義。荄根爲一義。茅根也之上當有一曰二字。此別一義。以荺專屬茅根也。
从艸。均聲。
于敏切。十二部。
comments powered by Disqus