pénɡ | 房戎切
艸盛也。从艸凡聲。《詩》曰:“芃芃黍苗。”

清代 段玉裁《說文解字注》

艸盛皃。
皃字依韵㑹。鄘風。芃芃其麥。毛曰。芃芃然方盛長。
从艸。凡聲。
房戎切。古音在七部。衞彈碑。梵梵黍稷。隷變從林。而葛洪字苑始有梵字。潔也。凡泛切。
詩曰。芃芃黍苗。
曹風傳曰。美皃。小雅傳曰。長大皃。
comments powered by Disqus