zhuō | 竹角切
高也。早匕爲㔬,匕卪爲卬,皆同義。
AD
𢂦

𢂦

古文㔬。

清代 段玉裁《說文解字注》

高也。
論語。如有所立。卓爾。凡言卓犖、謂殊絕也。亦作卓躒。按稽部?、特止也。辵部逴、遠也。人部倬、箸大也。皆一義之引伸。覲禮。匹馬卓上。九馬隨之。注。卓讀如卓王孫之卓。卓猶旳也。以素旳一馬爲上。素旳一馬、謂白馬也。鄭意白馬出衆故謂之卓。史記多叚淖爲卓。
早匕爲卓。
此上當有從匕早三字。匕同比。早比之、則高出於後比之者矣。
匕卪爲?。皆同意。
意舊作義。今正。此與凡云某與某同、意同也。竹角切。古音在二部。
古文㔬。
漢隸及今隸从⺊。用古文而小篆廢矣。又疑古文恐是篆文之誤。
comments powered by Disqus