yín | 魚音切
眾立也。从三人。凡乑之屬皆从乑。讀若欽崟。

清代 段玉裁《說文解字注》

眾立也。
玉篇作衆也。
从三人。
會意。國語曰。人三爲衆。
凡㐺之屬皆从㐺。讀若欽崟。
山部曰。崟、山之岑崟也。欽崟、葢卽岑崟。公羊傳及上林賦又皆有嶔巖字。㐺讀如崟。魚音切。七部。
comments powered by Disqus