tǐnɡ | 他鼎切
𡈼
善也。从人、士。士,事也。一曰象物出地挺生也。凡𡈼之屬皆从𡈼。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:人在土上,壬然而立也。

清代 段玉裁《說文解字注》

善也。从人士。
會意。他鼎切。十一部。
士、
逗。
事也。
說从士之意。人各事其事、是善也。
一曰象物出地挺生也。
壬挺曡韵。此說象形。與前說別。上象挺出形。下當是土字也。古土與士不甚可分如此。
comments powered by Disqus