jiān | 古銜切
臨下也。从臥,䘓省聲。
AD
𧨭

𧨭

古文監[𧗄]从言。

清代 段玉裁《說文解字注》

臨下也。
小雅毛傳。監、視也。許書。𥌈、視也。監、臨下也。古字少而義晐。今字多而義別。監與鑒互相假。
从臥。䘓省聲。
古銜切。八部。
古文監。从言。
會意。
comments powered by Disqus