yín | 語斤切
艸多皃。从艸㹞聲。江夏平春有䓄亭。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸多皃。从艸。㹞聲。
語斤切。十三部。
江夏平春
見郡國志。
有䓄亭。
凡云有某亭有某縣者、皆證其字形。不必名縣名亭取字義也。今說文艸部末有?篆。訓釋十四字全同。此因䓄誤爲?。或𡚶附之部末也。
comments powered by Disqus