zhàn | 知扇切
𧝑
丹縠衣。从衣㠭聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

丹縠衣也。
縠、細絹也。庸風。瑳兮瑳兮。其之展也。毛詩傳。禮有展衣者。以丹縠爲衣。馬融從之。許說同。先後鄭注周禮及劉氏釋名皆云。展衣白。後鄭云。展衣以禮見王及賔客之服。字當爲襢。襢之言亶。亶、誠也。按詩、周禮作展。叚借字也。玉藻、襍記作襢。後鄭從之。許作?。漢禮家文字不同如此。
从衣。㠭聲。
知扇切。十四部。
comments powered by Disqus