xiāo | 許嬌切
艸皃。从艸歊聲。《周禮》曰:“轂𡚁不藃。”

清代 段玉裁《說文解字注》

艸皃。从艸。歊聲。
許嬌切。二部。
周禮曰。轂獘不藃。
攷工記文。獘字誤。當依本書作敝。鄭衆云。藃當爲秏。康成云。藃、藃暴。陰柔後必橈減。幬革暴起。按此荀卿及漢人所謂槁暴也。橈減爲槁木之槁、與革之暴相因而致。木歉則革盈。瓬人注云。暴者墳起也。先鄭謂藃當是秏字之誤。後鄭謂藃爲槁之假借。其義則通。不言藃讀爲槁者、從先鄭作秏亦得也。凡許君引經傳。有證本義者。如𦵦𦵦山川是。有證假借者。如轂敝不藃、非關艸皃也。
comments powered by Disqus