xiànɡ | 徐兩切
飾也。从衣象聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

襐飾也。
各本作飾也。奪襐。今補。此三字爲句。如偓佺、離黃之類。淺人泛謂爲複字可刪而刪之耳。巾部飾字下云。襐飾也。亦三字爲句。廣韵曰。襐、未筓冠者之首飾也。
从衣。象聲。
徐兩切。十部。
comments powered by Disqus