kǎo | 苦浩切
老也。从老省,丂聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

老也。
凡言壽考者、此字之本義也。引伸之爲成也。考槃、江漢、載芟、絲衣毛傳是也。凡禮記皇考、春秋考仲子之宫皆是也。又假借爲攷字。山有櫙弗𡔷弗考傳曰考、擊也是也。凡言考挍、考問字皆爲攷之假借也。
从老省。丂聲。
苦浩切。古音在三部。
comments powered by Disqus