xiǎn | 穌典切
仲秋,鳥獸毛盛,可選取以爲器用。从毛先聲。讀若選。

清代 段玉裁《說文解字注》

𨕖也。
二字依韵會。
仲秋鳥獸毛盛。可𨕖取㠯爲器。
毨選雙聲。堯典。鳥獸毛毨。鄭注。毨、理也。毛更生整理。周禮。中秋獻??。王乃行羽物。鄭注。良、善也。仲秋鳥獸毛毨。因其良時而用之。按許說兼包鄭二義。
从毛。先聲。讀若𨕖。
穌典切。古音在十三部。
comments powered by Disqus