zōnɡ  | 子紅切
船著不行也。从舟㚇聲。讀若䔂。

清代 段玉裁《說文解字注》

船箸沙不行也。
沙字各本奪。今依廣韵一東、三十三箇所引補。大人賦張揖注曰。艐、箸也。尸部屆、行不𠊳也。郭注方言云。艐古屆字。按釋詁、方言皆曰。艐、至也。不行之義之引伸也。
从舟。㚇聲。
子紅切。九部。
讀若䔂。
此音與子紅爲雙聲。與屆亦雙聲。漢時語如是。
comments powered by Disqus