rén | 如鄰切
仁人也。古文奇字人也。象形。孔子曰:“在人下,故詰屈。”凡儿之屬皆从儿。

清代 段玉裁《說文解字注》

古文奇字<人>也。
此冡人部而言。<人>者、天地之性冣貴者也。此籒文象臂脛之形。其作<儿>者、則古文奇字之<人>也。如<大>下曰天大地大人亦大。故<大>象人形。古文<亣>也。<亣>下曰。籒文<大>。則例正同。<亣>與<儿>之義已見於<大>與<人>之下。故皆不必㪅言其義。今俗本古文奇字之上𡚶添仁人也二字。是爲蛇足。同字而必異部者、異其从之之字也。
象形。孔子曰。儿在下。故詰詘。
儿在各本作在人。今依玉篇。詘各本作屈。誤。今正。舉孔子說證象形也。籒文兼象臂脛。古文奇字則惟象股腳。詰詘猶今云屈曲也。如鄰切。十二部。
comments powered by Disqus