ér | 汝移切
孺子也。从儿,象小兒頭囟未合。

清代 段玉裁《說文解字注》

孺子也。
子部曰。孺、乳子也。乳子、乳下子也。襍記謂之嬰兒。女部謂之嫛婗。兒孺雙聲。引伸爲凡幼小之偁。
从儿。象小兒頭𦥓未合。
謂篆體臼也。𦥓者、頭會匘葢也。小兒初生。匘葢未合。故象其形。汝移切。十六部。
comments powered by Disqus