ɡǔ | 公戶切
𠑹
廱蔽也。从人,象左右皆蔽形。凡𠑹之屬皆从𠑹。讀若瞽。

清代 段玉裁《說文解字注》

廱蔽也。
廱當作邕。俗作壅。此字經傳罕見。音與蠱同。則亦蠱惑之意也。晉語曰。在列者獻詩。使勿兜疑。兜或當爲𠑹。韋曰。兜、惑也。
从儿。象左右皆蔽形。
左右當作𠂇又。謂{𠒂-儿}也。
凡𠑹之屬皆从𠑹。讀若瞽。
公戸切。五部。
comments powered by Disqus