luó | 洛戈切
好視也。从見𤔔聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

好視也。
女部曰。𡡗、順也。覶與𡡗義近。玉篇曰。覶縷、委曲也。古書亦作覼縷。詳言之意。
从見。𤔔聲。
洛戈切。古音當在十四部。
comments powered by Disqus