zhēnɡ | 側莖切
𦱊
𦱊𦺝皃。从艸爭聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𦱊薴、
逗。
艸亂也。从艸。爭聲。
側莖切。十一部。
杜林說𦱊𦺝艸皃。
𦱊𦺝㬪韵。此葢出蒼頡訓纂、蒼頡故。
comments powered by Disqus