qiān | 苦閑切
𧢞
很視也。从覞肩聲。齊景公之勇臣有成𧢞者。

清代 段玉裁《說文解字注》

很視也。
很者、不聽從也。
从覞。肩聲。
苦閑切。十四部。
齊景公之勇臣有成𧢞者。
孟子滕文公篇作成覵。趙注曰。成覵、勇果者也。廣韵曰。𧢞、人名。出孟子。按成𧢞淮南齊俗訓作成荆。𧢞爲荆、猶攷工記故書顅或作牼也。
comments powered by Disqus