shà | 山洽切
歠也。从欠臿聲。《春秋傳》曰:“歃而忘。”

清代 段玉裁《說文解字注》

歠也。
歠者、㱃也。凡盟者歃血。
从欠。臿聲。
山洽切。八部。
春秋傳曰。歃而㤀。
隱七年左傳。歃如㤀。服虔曰。如、而也。臨歃而㤀其盟載之辭。言不精也。許作而者、古如而通用。許所據與服異。
comments powered by Disqus