qiàn | 苦簟切
歉食不滿。从欠兼聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

歉食不滿也。
歉疑當作嗛。謂口銜食不滿也。引伸爲凡未滿之偁。穀梁傳曰。一穀不升謂之歉。古多假嗛爲歉。
从欠。兼聲。
苦簟切。七部。
comments powered by Disqus