è | 烏割切
鼻莖也。从頁安聲。
AD
齃

或从鼻[鼻]、曷。

清代 段玉裁《說文解字注》

鼻莖也。
鼻謂之準。鼻直莖謂之頞。史記唐舉相蔡澤曰。先生曷鼻、巨肩、魋顔、蹙齃。旣言鼻又言頞者。曷同遏。遏鼻、言其內不通而齆。蹙齃則言其外鼻莖也。鼻有中𣃔者。蔡澤、諸葛恪之相是也。有憂愁而蹴縮者。孟子言蹙頞是也。有病而辛頞者。此言其內酸辛、素問所言是也。
从𩑋。安聲。
烏割切。十五部。釋名曰。頞、鞍也。偃折如鞍也。知固可讀如安。
或从鼻曷。
曷聲也。
comments powered by Disqus